Stanowiący integralną część umowy zawieranej z Partnerem

§1. Wstęp

 1. IKG Karol Gurgul jest organizatorem serwisu internetowego w domenie cakeandpaper.eu.
 2. IKG Karol Gurgul uruchomiło Program Promocyjny w ceku zwiększenia sprzedaży produktów. Program Promocyjny jest organizowany na podstawie niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnictwo w Programie Promocyjnym polega na dokonaniu rejestracji przez Partnerów, a następnie promowania produktów dostępnych w witrynie cakeandpaper.eu poprzez zamieszczanie reklam oraz linków afiliacyjnych na swoich stronach, blogach, artykułach itp. Partner za udział w Programie Partnerskim otrzymuje prowizję w przypadku sprzedaży produktów Klientom, którzy skorzystali z oferty sklepu cakeandpaper.eu za pomocą linku afiliacyjnego.

§2. Definicje

 1. IKG – oznacza IKG-Karol Gurgul z siedzibą w Dobrej (k. Szczecina), ul. Chabrowa 20, 72-003 Dobra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8511833231, REGON 368529050.
 2. cakeandpaper.eu – oznacza witrynę internetową sklepu Cake&Paper z produktami do dekoracji i wypieku ciast oraz produktami dla scrapbookerów.
 3. Partner
   – oznacza:
  1. osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce,
  2. osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski,
  3. jednoosobową działalność gospodarczą,
  4. która przez rejestrację przystąpiła do Programu Poleceń.
 4. Program Partnerski – oznacza współpracę Partnerów z IKG Karol Gurgul prowadzoną na podstawie Umowy.
 5. Umowa – oznacza umowę zawartą drogą elektroniczną, którą Partner zawiera z IKG Karol Gurgul, na podstawie której Partnerzy uczestniczą w sprzedaży Produktów w zamian za uzyskanie Prowizji.
 6. Produkty – oznacza produkty udostępnione Partnerowi na stronie cakeandpaper.eu w Programie Poleceń.
 7. Panel Program Poleceń – oznacza stronę https://cakeandpaper.eu/module/pshowreferrers/account miejsce, gdzie Partner ma wgląd do sposobu tworzenia linków afiliacyjnych oraz stanu otrzymanych Prowizji.
 8. Formularz – oznacza formularz wypełniony przez klienta z danymi potrzebnymi do sporządzenia umowy partnerskiej.
 9. Konto – oznacza indywidualne konto każdego Partnera w systemie cakeandpaper.eu powiązane z Panelem Programu Poleceń.
 10. Login – oznacza unikalny identyfikator przypisany Partnerowi.
 11. Prowizja – oznacza wynagrodzenie w wysokości 8% od kwoty netto sprzedanych produktów z linków afiliacyjnych umieszczonych na stronie Partnera.
 12. Kategoria – oznacza miejsce w sklepie, do którego przypisane są Produkty oferowane przez cakeandpaper.eu
 13. Moduł – oznacza oprogramowanie umożliwiające obsługę Programu Poleceń na platformie cakeandpaper.eu.

§3 Umowa.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Poleceń jest dokonanie Rejestracji. W przypadku niezakończenia rejestracji Partner nie przystępuje do Programu Poleceń.
 2. Po przesłaniu do IKG Formularza oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i jego zaakceptowaniu, do Partnera jest wysyłana informacja na wskazany adres e-mail o przystąpieniu do Programu Poleceń.
 3. Umowa zostaje zawarta w chwili zaakceptowania przez Partnera regulaminu.
 4. Po aktywacji konta Partner dostaje dostęp do Panelu Programu Poleceń, gdzie znajdzie sposób tworzenia linków afiliacyjnych oraz wykaz prowizji jakie otrzymał.
 5. Partner otrzyma listę Kategorii gdzie znajdują się produkty udostępnione do tworzenia linków afiliacyjnych.
 6. Dokonując rejestracji Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail informacji dotyczących Programu Poleceń, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie danych zawartych w Formularzu przez IKG (cakeandpaper.eu).

§4. Zakres praw i obowiązków cakeandpaper.eu

 1. Cakeandpaper.eu udostępnia Partnerom Moduł.
 2. Cakeandpaper.eu umożliwia dostęp do Panelu Programu Poleceń po spełnieniu warunków zamieszczonych w Regulaminie.
 3. Cakeandpaper.eu odpowiada za działanie Modułu w zakresie kodu wygenerowanego przez Moduł.
 4. Cakeandpaper.eu udostępnia wszelkie materiały reklamowe (grafiki, filmy) związane z reklamowanymi Przez Partnera Produktami.
 5. Cakeandpaper.eu ma prawo odmówić rejestracji Partnera w przypadku:
  1. podejrzenia, że podane przez Partnera dane są nieprawdziwe,
  2. nazwa domeny (strony) jest wulgarna, narusza dobra osobiste, obraża lub zniesławia,
  3. nazwa domeny (strony) jest niedostępna lub zarezerwowana przez kogoś innego,
  4. jest działaniem nieuczciwej konkurencji.
 6. Cakeandpaper.eu ma prawo zablokować / usunąć Partnera z Programu Poleceń w przypadku gdy:
  1. Partner pobiera materiały reklamowe przez skrypty, systemy, narzędzia, programy w nieuzasadnionym celu,
  2. Partner dokonuje ataków DoS (https://pl.wikipedia.org/wiki/DoS).
  3. W obu wymienionych przypadkach działania cakeandpaper.eu będą natychmiastowe. Partner nie będzie mógł domagać się wynagrodzenia, które do tej pory osiągnął.

§5. Zakres praw i obowiązków Partnera.

 1. Partner powinien posiadać dostęp do Internetu.
 2. Każdy Partner cakeandpaper.eu może posiadać tylko jedno konto, w ramach którego może stosować pobrane linki na dowolnej liczbie domen (stron).
 3. Partner jest upoważniony do otrzymywania prowizji z tytułu sprzedanych Produktów za pośrednictwem linków afiliacyjnych umieszczonych na swojej stronie.
 4. Strona internetowa musi być umieszczona na ogólnie dostępnym serwerze i stworzona w technice umożliwiającej jej obsługę za pomocą protokołu http lub https. Partner może umieszczać linki na swoich stronach internetowych, Facebooku, Instagramie czy innych mediach społecznościowych o ile nie zawierają one treści bezprawnych, które naruszają postanowienia Regulaminu Programu Poleceń.
 5. Partner zobowiązany jest do poinformowania o miejscach gdzie będą umieszczane linki afiliacyjne. Dotyczy to domen (stron internetowych), stron na Facebooku, profili w mediach społecznościowych.
 6. Strony i profile Partnera w czasie trwania Umowy, muszą być dostępne dla cakeandpaper.eu w celu sprawdzenia czy postanowienia Regulaminu oraz Umowy są respektowane.
 7. Partner może stosować narzędzia wskazane poniżej wyłącznie w celu realizacji Umowy. Mowa tu o:
  1. zwrocie „Partner cakeandpaper.eu”,
  2. materiałach reklamowych udostępnionych Partnerowi przez cakeandpaper.eu Partner może promować Stronę Internetową we własnym zakresie z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, uczciwego pozycjonowania, które nie może odbywać się w sposób bezprawny, naruszający dobra osobiste cakeandpaper.eu oraz innych Partnerów.
 8. Partner jest zobowiązany w ciągu trzech dni od wygaśnięcia umowy usunąć wszystkie linki ze swojej strony oraz profilów w mediach społecznych.
 9. Partner jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w Formularzu w przypadku ich zmiany.

§6. Prowizje

 1. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy, Partnerzy otrzymują prowizję w wysokości 8% brutto z wynagrodzenia netto z transakcji wygenerowanych za pomocą linków afiliacyjnych przypisanych do Partnera.
 2. Prowizja należna Partnerowi jest:
  1. naliczana jest za pełny miesiąc kalendarzowy,
  2. wysokość prowizji jest aktualizowana na bieżąco w Panelu Programu Poleceń.
 3. Prowizja jest wypłacana do 10 dnia miesiąca po miesiącu, w którym Prowizja została naliczona.
 4. Prowizja wypłacana jest Partnerom będącym płatnikami podatku VAT na podstawie faktury VAT wystawionej przez Partnera i dostarczonej do siedziby firmy

  IKG Karol Gurgul

  „Program Poleceń Cake&Paper”

  ul. Chabrowa 20

  72-003 Dobra

  lub na adres e-mail: biuro@ikg-gurgul.eu od dnia 8 miesiąca po poprzednim miesiącu, w którym wynagrodzenie zostało naliczone.
 5. Prowizja należna Partnerom nie będącym płatnikami VAT wypłacana jest na podstawie wystawionego przez Partnera rachunku przesłanego w sposób opisany w par. 6 punkt 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Prowizja jest wypłacana tylko przelewem na konto wskazane przez Partnera.
 7. Partner jest zobowiązany do wystawienia rachunku lub faktury zaraz po każdym zakończonym okresie rozliczeniowym.

§7. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może być wypowiedziana przez strony w każdym momencie z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
 3. W przypadku podania przez Partnera nieprawidłowych danych w Formularzu, uniemożliwiających wypłatę Prowizji na rzecz Partnera, Umowa wygasa w terminie 1 miesiąca od dnia bezskutecznego wezwania Partnera do uzupełnienia / poprawienia danych.
 4. Cakeandpaper.eu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, przesyłając na wskazany w Formularzu adres e-mail Partnera oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. Umowa przestaje obowiązywać w dniu dostarczenia oświadczenia. Do rozwiązania Umowy dochodzi gdy:
  1. treść publikowana na stronie Partnera lub prowadzona przez partnera działalność uległa zmianie i nie jest akceptowalna przez cakeandpaper.eu, lub
  2. dokonano negatywnej weryfikacji Partnera lub strony internetowej prowadzonej przez Partnera,
  3. strona internetowa Partnera wykorzystywana jest do rozsyłania spamu, wirusów i innych szkodliwych elementów w sieci, lub
  4. wykonywane są nieuczciwe działania w zakresie konkurencji, pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych, lub
  5. naruszono normy prawne, obyczajowe na stronie internetowej lub profilu Partnera, szczególnie jeśli treści mają charakter naruszający dobra osobiste innych ludzi, charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny i rasistowski.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy, Partnerowi przysługuje Prowizja do dnia rozwiązania Umowy.
 6. Konto Partnera zostanie bezzwłocznie zawieszone w przypadku wykrycia jakichkolwiek przesłania nieprawdziwych danych bez wiedzy osób, do których dane należą oraz próby nielegalnego zarobku. Będą one zgłaszane organom ścigania, a wypłaty naliczonych, a niewypłaconych Prowizji będą wstrzymywane.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Cakeandpaper.eu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i oferty produktów dostępnych w Programie Poleceń w każdym czasie.
 2. O zmianach w Regulaminie Partner zostanie poinformowany w formie elektronicznej w terminie 14 dni od daty wprowadzenia zmiany.
 3. Po upływie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu, cakeandpaper.eu uznaje że Regulamin został zaakceptowany.
 4. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu cakeandpaper.eu może zablokować Konto Partnera i wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w wyznaczonym terminie. W przypadku pozytywnej reakcji Partnera może odblokować Konto. Przez okres zablokowania Konta nie będzie naliczana Prowizja.
 5. Wszystkie komunikaty i oświadczenia cakeandpaper.eu uważa za doręczone w momencie przesłania na wskazany adres e-mail Partnera. W przypadku osób fizycznych w pierwszym rzędzie wiadomości będą przesłane w formie elektronicznej. W przypadku braku reakcji komunikaty zostaną wysłane na adres zamieszkania.
 6. Cakeandpaper.eu zastrzega sobie prawo do całkowitego zamknięcia Programu Poleceń.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć